29 Kasım 2012 Perşembe

Osmanlıca Ramazan İmsakiyesi

Osmanlıca Ramazan İmsakiyesi: 1309 Yılına ait Ramazan imsakiyesi
İmsakiye - Ramazan-ı Şerif  1309
...
Kaynak: http://www.facebook.com/tugratercume

Osmanlıca Kabir Taşı

Osmanlıca Kabir Taşı: Konya Üçler Mezarlığından bir kabir taşı.
Ya hû
El-merhûm el-mağfûr
Gelüb kabrimi ziyaret eden ihvan
İdeler ruhuma bir fatiha ihsan
Sipahi el-hacc Abd
errahman ağanın
Kerimesi Aişe
Ruhuna fatiha sene 1270
Kaynak: http://www.facebook.com/tugratercume

24 Kasım 2012 Cumartesi

Osmanlıca Güzel Söz

Osmanlıca Güzel Söz: Manidar bir Osmanlıca söz.
Bulutlar ağlamasa
Yeşillikler nasıl güler ?
Kaynak: http://oncelsengul.blogspot.com

Osmanlıca Edebiyat Beyit

Osmanlıca Edebiyat Beyit: Osmanlıca manidar bir beyit.
Pis buğaz ile
boş buğaz,
beladan kurtulmaz.

Osmanlıca Edebiyat Beyit

Osmanlıca Edebiyat Beyit: Osmanlıca manidar bir beyit.
Çeşm-i ibretle nazar kıl dünya bir misafirhanedir
Bir mukim Adem bulunmaz ne acep kaşanedir
Bir kefendir afiyet sermayesi şah ve geda
Bes buna mağrur olan mecnun değil de ya nedir


Osmanlıca Bayram Tebrik Kartı

Osmanlıca Bayram Tebrik Kartı: Osmanlıca, renkli, çiçek buketi şeklinde bayram tebrik kartı.
İyd-i saidiniz mübarek olsun.

Osmanlıca Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Osmanlıca yazılı Konya fotokartı.
Konya Millet Bahçesi - 1

Osmanlıca Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Osmanlıca yazılı Balıkesir manzaralı fotokartı.
Balıkesir'den bir parça.

Osmanlıca Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Osmanlıca yazılı Manisa şehitler anıtı fotokartı.
Manisa Şehitler Abidesi

OsmanlıcaŞehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Bursa iline ait Osmanlıca ve latince yazılı Yeşil Cami renkli fotokartı.
Bursa'da Yeşil Camii Şerifi

Osmanlıca Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Osmanlıca yazılı Kırşehir fotokartı.
Kırşehir

20 Kasım 2012 Salı

Osmanlıca Yapı Kitabesi Çeşme

Osmanlıca Yapı Kitabesi Çeşme: Kırklareli Vizede olan Esman Hanım Çeşmesi Kitabesi
Maşaallah
Sahibetül hayrat vel hasenat ve rağibül 
Cenneti ve’d-deracat Tahir Ağanın
Kerimesi Esma Hanımın hayratı.
Kaynak: http://www.oynaogrenegitimi.com

Osmanlıca Cami Kitabesi

Osmanlıca Cami Kitabesi: Aydın Kuşadası Hanım Camii Kitabesi.
Hazret-i Hâcı Hâdice Hânım û âli nüvâz - Ma’bet-il ubbâdı bünyâd eyleyüb cây-i mefâz
Hazihi cennât-ı adnin fed hulûhâ halidin - Yâ ibâdalahi kûmû fâbüdû ehl ü niyâz
Hak buyurdu Leyse lil insânı illâ mâ seâ - Sa’yi İbrahim Ağa ile bu cami ser-firâz
Hasbeten lillah yabdı bârek-Allah zâdiya - Arifane ok(u) Târih p âk kalub beş vakt nemaz
Ebced :1067(1656-1657)
Kaynak: http://www.kuyeta.org


Osmanlıca İslami Metin

Osmanlıca İslami Metin: Almak vermek üzerine ...
Madem herşey manen Bismillah der
Allah namına Allahın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi bismillah demeliyiz.. Allah namına
vermeliyiz Allah namına almalıyız. Öyle ise Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.

Osmanlıca Yazılı Fincan

Osmanlıca Yazılı Fincan: Üzerinde Osmanlıca yazı olan, Kpm üretimi, müzayedelik bir fincan.
Aşığa Bağdat yakındır

18 Kasım 2012 Pazar

Osmanlıca Tramvay Bileti

Osmanlıca Tramvay Bileti: Biletin ön ve arka yüzleri. Osmanlıca ve latince durak adları ve hareket saatleri.
 Biletin ön yüzü durak isimleri yer alıyor.
Arka yüzünde çizelge mevcut.

Osmanlıca Vergi Makbuzu

Osmanlıca Vergi Makbuzu: 1907 Yılına tarihli Osmanlıca resmi evrak. Osmanağa dükkan maliye vergi makbuzu.
Dairei
...

Osmanlıca Tapu Senedi

Osmanlıca Tapu Senedi: Ankara Keçiören de bir haneye ait tapu.
Türkiye Cumhuriyeti
Vilayeti Anlara ...
... 

Osmanlıca Okul Diploması

Osmanlıca Okul Diploması: Osmanlıca 1927 1928 dönemine ait orta okul bitirme belgesi diploma.
Türkiye Cumhuriyeti
Maarif Vekaleti
Orta Mektep Şehadetnamesi
...

Osmanlıca İstanbul Adalar Kartpostalı

Osmanlıca İstanbul Adalar Kartpostalı: Renkli Adalar manzaralı bayram tebrik kartı.
İydiniz Said Ömrünüz Mezid Olsun.

Osmanlıca Resmi Evrak

Osmanlıca Resmi Evrak: Orman ve Maden İdaresinin resmi antedli ve fiskal pullu evrak örneği.
Orman ve Maden İdare-i Umumiyesi
...

17 Kasım 2012 Cumartesi

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan Vergi ve Arazi Mecmuası.
Vergi ve Arazi Mecmuası
Vergi ve Arazi Mecmuası: Mahmud Bey matbaası. Bab-ı Ali civarında Ebulsuud Caddesi'nde numara 76... Koleksiyonumuzda, 1885 – 1886 yılları arasında yayınlanmış 22 sayı yer alıyor.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası.
Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye
Mecmuası
...
Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası: İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde yayınlanan derginin kurucuları, dönemin ileri gelen pozitivistlerinden Ahmet Şuayıb, Mehmed Cavid, Rıza Tevfik'dir. Mehmed Cavid'in müdürlüğünü yaptığı dergi, İstanbul'da Hilal ve Tanin matbaalarında basıldı.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan Tercüman-i Hakikat gazetesi.
Tercüman-i Hakikat
Tercüman-i Hakikat ve Servet-i Fünun, Fevkalade Nüsha: "Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünun gazeteleri tarafından müştereken tertib olunup Girid muhtacinine ianeten nüsha-i yegâne-i fevkâlâdedir." Dönemin önde gelen simalarının fotoğraflarının yer aldığı 1313 [1895] tarihli sayıda, Mahmud Esat, Ahmed Midhat, Sami Paşazade Sezai, Şerife Fatma gibi isimlerin yazıları yer alıyor.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Resimli Gazete

Osmanlıca Resimli Gazete: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan renkli Resimli Gazete.
Resimli Gazete
...
Resimli Gazete: "Her hafta Cumartesi günleri neşr olunur, edebi, siyasi, içtimai, resimli Türk gazetesidir." İmtiyaz sahibi Kitapçı Karabet; müdürü Mehmed Rıza; sermuharriri İbn Rıfat Samih ve Sami; muharrirleri: Salih Zeki, H. İrfan, Haydar Rıfat Semih, Ahmet Rasim ve Vecihi'dir.  İstanbul'da Karabet Matbaası ve Mahmud Bey Matbaası'nda basıldı.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Resimli Dergi

Osmanlıca Resimli Dergi: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan renkli resimli Resimli Ay dergisi.
Mayıs
Resimli Ay
Numara 4   20 Kuruş
Resimli Ay dergisi: Müdürü ve sermuharririnin M. Zekeriya Sertel olduğu derginin muharriri ve resimleyeni ise Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız Cevat Şakir Kabaağaçlı'dır. Nazım Hikmet, Sabiha Sertel, Suat Derviş, Sabahattin Ali, Ercüment Behzat gibi isimlerin yazılarının yer aldığı İstanbul'da Resimli Ay Basımevi'nde basılan dergi, Mart 1926 - Nisan 1927 tarihleri arasında Sevimli Ay adıyla yayınlandı.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca yayınlanmış olan resimli Musavver Malumat-ı Nafia mecmuası.
Musavver
Malumat
Nafia
...

Musavver Malumat-ı Nafia: "Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua"dır. S. Abdullah, Süleyman Tevfik, Namık Ekrem (Birecikli) gibi isimlerin müdürlüğünü yaptığı dergi, Matbaa-i Âmedî Matbaası ve Hikmet Matbaası'nda basıldı.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi: Osmanlıca yayınlanmış olan Mecmua-i Mukarrerat-i Temyiziye dergisi.
Mecmua-i Mukarrerat-i Temyiziye
...
Mecmua-i Mukarrerat-i Temyiziye: "Hukuk ve ceza kısımlarına ait olmak üzere her ay için birer cüzzü neşr olunan" dergi, Adliye Nezareti İhsaiyat ve Müdevvenât-ı Kanuniye Müdüriyeti tarafından, İstanbul'da, Selanik Matbaası ve Matbaa-i Âmire'de basıldı.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi: Osmanlıca yayınlanmış olan Malumat Dergisi.
Malumat
...
Malumat: Fuad ve Artin beylerin yayımladığı dergi, İstanbul'da Şirket-i Mürettiye Matbaası, Tahir Bey Matbaası, Artin Asaduryan Matbaası, Matbaa-i Orhaniye'de basıldı İmtiyaz sahibi, müdürü ve muharriri ise Mehmed Tahir'dir.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca yayınlanmış olan resimli Maarif (eğitim öğretim) Mecmuası.
Maarif
...
Maarif Mecmuası: "Siyasiyattan mada herşeyden bahseder, haftalık ceride-i fenniye ve edebiyyedir." İmtiyaz sahibi Ahmed Naci, sermuharriri İbn'ür Rıfat Sani, muharrir İsmail Sefa'dır. "Terakkiyat-ı fenniye ve medeniyyeyi vakit ve zamanıyla bildiren" derginin müdürü ise kendi adıyla bir matbaa ve kitaphane kurmuş olan Kasbar'dır.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan Kırkambar mecmuası.
Kırkanbar
...
Kırkambar: "Maarif, edebiyat, terâcim-i ahvâl letâifinden bahs eder, on beş yirmi günde bir çıkar mecmuadır." Sahibi Mehmed Cevdet, muharriri Ahmet Mithat'tır. İlk sayıları "Beyoğlunda Hacopolu çarşısında on üç numaralı matbaada basılmıştır" sonrakiler ise Şark Matbaası'nda basıldı.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca yayınlanmış olan İstanbul Barosu Mecmuası.
İstanbul Barosu
Mecmuası
...
İstanbul Barosu tarafından yayınlanan derginin sorumlu müdürü Hafız Hakkı'ydı. İstanbul Hilal Matbaası'nda basıldığı sıralarda İstanbul Barosu Başkanı Av. Saadeddin Ferid'dir.

Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlica Mecmua

Osmanlica Mecmua: Osmanlıca yayınlanmış İçtimaiyat Mecmuası.
İçtimaiyat Mecmuası
...
Nisan - Eylül 1333 (1917) tarihleri arasında, Darül Fünûn İçtimâiyât Darül Mesâisi tarafından yayınlandı. Türkiye'de toplum bilimi ile ilgili olarak yayımlanan ilk dergidir. İstanbul'da Matbaa-i Âmire'de basılan derginin müdürü Necmeddin Sadak'tı.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua

Osmanlıca Mecmua: Osmanlıca yayınlanmış olan felsefe mecmuası.
Felsefe Mecmuası
Ali Fuad ve Baha Tevfik'in birlikte çıkarmış oldukları dergi, "Din gayri ihtiyarî bir felsefe, felsefe ihtiyarî bir dindir" sloganıyla ilk olarak 18 Temmuz 1910'da yayınlandı. Dergi sayılarını içeren cildin sonunda Mektep Dersleri adıyla altı ek dergi daha yer alıyor. İstanbul'da, Nefaset, Araks, Zerâfet matbaalarında basıldı.
Kaynak: www.obarsiv.com


Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan donanma dergisi.
Donanma
Donanma-i Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti Merkez-i Umumi'sinin aylık olarak yayınladığı "musavver, ahlaki, edebi, tarihi, fenni mecmuadır." İstanbul'da, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı'nda basıldı.
Kaynak: http://www.obarsiv.com

Osmanlıca Mecmua Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlıca yayınlanmış olan Darüşşafaka Mecmuası
Darüşşafaka
Ulûm-u fünun ve tatbikatı ile usul-u tedrisden basholunmak üzere Darüşşafaka Mezûnin Cemiyeti tarafından ayda bir defa neşr olunan" gazetenin kurucu müdürü "Telgraf mühendislerinden Ferid"dir. Yazı işleri ekibini Salih Zeki, Mehmed Emin, Mehmed İzzet, Ferit ve Hasan beylerin oluşturduğu dergi, İstanbul'da Matbaa-i Ebüzziya'da basıldı.
Kaynak: www.obarsiv.com

Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi: Osmanlıca olarak yayınlanmış bir dergi Ceride-i Mehakim
Ceride-i Mehakim
Cumartesi
Numara 457 Zilhicce 3 Sene 1305 ...

Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi: Osmanlıca olarak yayınlanmış bir dergi Ceride-i Adliye
Sene: 5   Sayı: 56
1 Mart 1927
Ceride-i Adliye
...

Osmanlıca Savaş Krokisi

Osmanlıca Savaş Krokisi: Filistin Savaş Krokisi
Orduların dört mayıs akşamı vaziyeti
(sol üst köşede)

Osmanlıca Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlıca olarak yayınlanmış tarım ve ticaret ile ilgili bir gazete.
Osmanlı Türkçesi ile tab edilmiş basın yayın örneği.
Osmanlı
Ziraat ve Ticaret Gazetesi

5 Kasım 2012 Pazartesi

Osmanlıca Eğitim Kitabı

Osmanlıca Eğitim Kitabı
Osmanlı Türkçesine Giriş Pratik Ders Kitabı - 1


Senbol Yayınları ndan başarılı bir çalışma, yeni başlayanlara faydalı olması temennisi ile.

Osmanlıca Eğitim Kitabı

Osmanlıca Eğitim Kitabı: Osmanlıca Kitapcığı İslam Harfleri sitesinden güzel bir çalışma


Kaynak: www.islamharfleri.com

4 Kasım 2012 Pazar

Osmanlıca Edebiyat

Osmanlıca Edebiyat: Aşık Paşa nın Garib-name isimli eseri.
Aşık Paşa (1272-1332) Garib-name İstinsah tarihi: 830/1426
Kaynak: Milli Kütüphane

Osmanlıca Musiki Kitabı

Osmanlıca Müzik Kitabı: Yazarı Yusuf Kırşehri nin Risale-i musıki kitabı
Musıkiyle ilgili otantik eserlerden biridir.
Kaynak: Milli Kütüphane

Osmanlıca Edebiyat Divan

Osmanlıca Edebiyat Divan Örneği
Yazarı: Turabi Baba, Hacı Ali (öl. 25 Ağustos 1868) Eser adı: Divan İstinsah tarihi: 1280/1863


Osmanlıca Matematik Kitabı

Osmanlıca Matematik Kitabı
Kitap Umdetü'l-Hisab Yazarı Matrakçı Nasûh (Öl.1536)
İstinsah: 948/1541 
Kanuni Sultan Süleyman devri matematikçilerinden olan Matrakçı Nasûh'un, ağırlık ve uzunluk ölçüleri üzerine yazmış olduğu önemli bir eserdir.

Osmanlıca İlk Ansiklopedi

Osmanlıca İlk Ansiklopedi
Osmanlı devrine ait ilk ansiklopedik eser. Yazar adı: Bedr-i Dilşad (1404-1506). Osmanlı devri ilk ansiklopedik eser olup, Fatih'in babası Sultan II. Murad'ın adına yazılmıştır.
Kaynak: Milli Kütüphane

Osmanlıca Belge Salnameler

Osmanlıca Belge Salnameler
Salname, yani yıllık. Osmanlı döneminde resmi nitelikli devlet, vilayet salnamelerine rastlandığı gibi, özel nitelikli salnameler de bulunmaktaydı. Örneğin bir gazetenin veya derginin salnameleri o derginin veya gazetenin biraz genişçe bir fihristi niteliğinde olabiliyordu.Ayrıca diğer ismi de 'Nevsal'dır.
Konya Salnamesinden Örnek Sayfalar
Konya Salnamesinden Örnek Sayfalar
Kelime olarak, yıl, sene demek olan “Sâl” ile mektup, kitap anlamında kullanılan Nâme 'den meydana getirilmiştir. Yeni Türkçe'de Sâlnâme yerine (YILLIK) kelimesi kullanılır. Devlet tarafından neşredildiklerine göre resmi sayılırlar. Bunlar, umumiyetle devlet teşkilatı ve kadrolarıyla buraları işgâl eden ricâl ve yüksek memur adlarını , memlekete âit sâir umûmi malûmatı ihtivâ ederler.