26 Temmuz 2012 Perşembe

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa Çeşmesi
Bismillahirrahmanirrahim
Lailaheillallah Muhammed Resulullah
Sahibül hayrat vel hasenat
Silahtar Şehriyarı Fındıklılı Mehmet Ağa
Ruhiçun el fatiha. Sene 1138

Şehriyar: Farsça "şehrin efendisi" anlamına kullanılır.

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi
Muhakkak hat ile yazılmış kitabesi
Kaçan bu çeşmesarı iddi bünyâd - Süleyman Han Sultan-ı muzaffer
Didi tarihin ânın ehl-i tarih - Yine akdı cihana ab-ı kevser 
Sene 974

21 Temmuz 2012 Cumartesi

Osmanlıca Mezar Taşı (Konya)

Osmanlıca Mezar Taşı (Konya): Mevlana haziresinde bulunan Osman Dede kabir taşı
Hu
Türbe-i mukaddese-i Hazreti Mevlâna
Kuddise sirruhu-l esnâ türbedarlığı
Hidmeti celilesiyle haiz
Şerefti mesaadet eden dedegan-ı
Zevi'l ihtiramdan el-merhum
El- Mevlevi Güzelhisarı Osman
Dede gafere-llahu lehu ve nevvere
Kabrehu ruhiçün
El Fatiha sene 1291 fi Ramazan


Osmanlıca Mezar Taşı

Osmanlıca Mezar Taşı: Eyüp Sultan Haziresinde Mütekâid Ahmed Cemal Efendiye ait Osmanlıca kabir taşı
Huve’l-Bâkî
Ziyâretteden murâd bir duâdır
Bugün bana ise yarın sanadır
Hazine-i Celile Muhâsebe-i Umûmiyesi
Tedkîk kalemi hulefasından
Mütekâid Ahmed Cemal Efendi
Ruhiyçün Fâtiha
Sene 1315
Teşrin-i sâni 29


13 Temmuz 2012 Cuma

Osmanlıca Ta’lik Celîsi istifi. Maşallah

Osmanlıca Ta’lik Celîsi istifi. Maşallah mermer levha
Trabzon Ayasofya Müzesi bahçesindeki mermer levhalardan biri; güzel bir Ta’lik Celîsi istifi. Maşallah, Allah’ın dilediği gibi, Allah diledi de oldu anlamlarına gelmektedir.

Maşallah
ketebe (sene 1283 (M.1866)) Aziz


“Mâşaallah; ‘bunu Allah diledi de oldu’ demektir

Mâşaallah deyip Allah’ın mülkünde olduğunu tasdik ederek o malı korumuş oluruz. Şöyle ki dünyevi nimetler insanın emrine verilmiştir ama bunların birçoğu fânidir. Mâşaallah diyerek bize ayrılan bir nimeti veya güzelliği Allah’ın bâki alemine iade etmiş oluruz. Dolayısıyla o malda mülkte fanilik en azından sizinle beraber olduğu müddetçe kaybolmaz, o nimetin yokluğunu hissetmezsiniz. Onu kendi hayatınız ve alakanız nispetiyle kayıt altına alırsınız.

Mâşaallah söz olarak, ‘bunu Allah diledi de oldu’ demektir. İnsana “Ne kadar çalışırsan çalış, neticede bunu Allah’ın verdiği bir değer olarak kabul edersen değerlidir; aksi halde bunların Allah katında hiçbir değeri yoktur” diyerek imanımızı da vesikalandırmış oluruz. Bu sebepten dolayı anne-babanın çocuğuna daha çok nazarı değdiği söylenir. Seven kişi sevdiğini muhabbetle o kadar sahiplenir ki bu durum Allah’ın rızasına muhalif olur. Bazen bu sevgiyle beraber nimetin sahibi unutulabilir. Fakat ‘Mâşaallah’ denildiğinde ‘benim alakam bu sevmekle yine O’ndandır’ manasına gelir.

Allah’ın nimetlerini sınırlandırırken âdet olmuş bir hudut çekeriz. Ondan evvel unuttuğumuz bir nimet de O’nu sevebilme nimetidir. Yeşili görmeniz bir nimettir; yeşili sevebilme kabiliyetini veren de yine Allah’tır. Mâşaallah kelimesi ile sadece nimeti kayıtlandırmaz, kendimizi de aradan çıkarmış oluruz. Nimete mazhar olan kişiyi de aradan çıkarırız. Bu manasıyla ‘Mâşaallah’ kelimesi pratik hayatta tevhidin ikrarının da ayrı bir tecellisidir. Çünkü tevhid mahlukatta Allah’ı müşahede etmek, deliller görmek olduğu gibi her nefeste Allah’ı bilmek manasına gelen geniş bir ifadedir. La ilahe illallah ‘Ben yokum ya rabbi Sen varsın’ demenin lafzî ifadesidir. ‘Mâşaallah’ kelimesi bu tevhidi ikrar ettiğinizin, sabit kadem olduğunuzun başka başka sahalarda tecelli etmesinin tasdiki manasındadır.”

Osmanlıca Yapı Kitabesi ve Mücevher Ebced

Osmanlıca Yapı Kitabesi ve Mücevher Ebced: Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Muvakkithanesi ve Mücevher Ebced
Köprülü Mehmet Paşa’nın Safranbolu’da yaptırdığı, 1661 yılında ibadete açılan Camii avlusundaki, Kütüphane ve Muvakkithane’den, Muvakkithaneye ait Ta’lik kitabe.

Bu vakfî Köprülüzade Mehmed Paşa merhumun - olub bünyad kıldı cümle ehl-i beldeyi ihya
Yapıldı camisi yanına bir de kütübhane - bekâda ruh-i pakın rahmete gark eyleye Mevlâ
Tanin-endazdır her saatin rakkasi gerdune - Bu yerlerde nazirin görmemişdir din ü dünya
Mücevher saat-âsâ bak Kerîmi yazdı tarihin - Bina oldu ne alî bu muvakkithâne-i valâ
H.1274

Kitabenin tarihi, sadece Noktalı harflerin hesaba alındığı mücevher ebced hesabı yöntemiyle düşülmüştür.

Tarihin noktalı olarak düşürüleceğine önceden mu’cem, cevher, cevherîn, cevâhir, mücevher, gevher, güher, menkût gibi sözlerle işaret edilir. Burada, son satırdaki Mücevher kelimesi ile buna işaret edilmiştir.

Bu durumda kitabenin tarihi, “ Bina oldu ne alî bu muvakkithâne-i valâ” mısra’ındaki noktalı harfler hesaba alındığında; be(2) + nun(50) + ye(10) + nun(50) + ye(10) + be(2) + kaf(100) + te(400) + ha(600) + nun(50) = 1274 Hicri olarak bulunur. Bu da Milâdî 1857 senesine denk gelir.

Kitabedeki bazı kelimeler:
tanin: tınlamak, çınlamak
tanin-endâz: çınlayan, tınlayan
saat-âsâ: saat gibi
muvakkithane: zaman ölçümü yapılan yer, vaktin tayin edildiği yer
nazir(e): denk, eş, örnek, benzeyen
gerdun: dünya, felek

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi

Sofa-i hümayun da bulunan hırka-i saadet dairesinin banisi II. Mahmut’tur.
Bu kitabenin son kısmında tarih-i tam usulü ile binanın yapılış tarihi verilmiştir.
Emirü'l-mü’minin Sultan Mahmud hüdavendi yegane fahru ecdad;
Nihadında cibillidir keramet, ezelden eylemiş Hak hayra mutad;
O şehin şahın oldu hamdullah, cihan ahdi HUMAYUNUNDA abad;
Zamanında olup ma’mur ka’be, kılındı ravza-i Peygamber icad
Yapıldı şimdi cay-ı hırka-i pak, Rasulullah ide ol şahı dilşad
Bu sevbin damenidir mültecamız, iki alemde ondan olur imdad
Muin olsun Habibullah o şah, ZAHİR-Ü DESTGİRİ alü evlad;
Şehin şah cihanın SAYESİNDE, kaside eyledim ol CAYE inşad;
Medar-ı fahr-ı izzettir bu tarih, makam-ı hırka-i bala oldu bünyad. 1238


Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Kuru Kahveci Han yapı kitabesi
Kuru kahveci hanı

Osmanlıca Padişah Turası

Osmanlıca Padişah Turası: Sultan Abdülmecid Han'ın Tuğrası
Topkapı Sarayı Bâbü’s-selâm kapısı, ikinci avlu tarafından, iç taraftan, bakıldığında kapının sağında, duvarda bulunan Osmanlı Devleti’nin 31.Padişahı olan Sultan Abdülmecid Han’a ait Tuğra. Tuğra istifinin içeriği, hemen altındaki Ta’lik yazılı metinde açık olarak yazılmıştır.

Hazreti Abdülmecid Han el-muzaffer daima

Osmanlıca Kabir TaşıOsmanlıca Kabir Taşı: Divanyolu üzerindeki Çorlulu Ali Paşa Camisi hazîresinde medfun bulunan Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi olan Arapzâde Mehmed Sadullah  Efendi’ye ait kabir taşı
Hüve’l Bakî
Şeyhü’l-İslâm-ı esbak
Arabzâde Ârif Efendi
merhûmun necl-i mükerremleri
reîsü’l-ulemâ sabık-ı sadr-ı
Rumeli merhum ve mağfur
el-hac Mehmed Sadullah efendi
ruhiyçün El Fatiha
Sene 1259

Osmanlıca Kabir Taşı


Osmanlıca Kabir Taşı
Osmanlıca Kabir Taşı: Divanyolu üzerindeki II. Mahmud Türbesi hazîresinde medfun bulunan Ziya Gökalp'e ait kabir taşı
Büyük mürşid
Ziya Gökalp burada yatıyor
Öldüğü gün milli bir matem günü oldu
Türk ocağı, onun aziz vücudunu
kendisini yetiştirmekle mağrur
olan vatanın bu toprağına, ve mübarek
hatırasını kendi kalbine gömdü
sene 1924


Osmanlıca Kabir Taşı


Osmanlıca Kabir Taşı
Osmanlıca Kabir Taşı: Divanyolu üzerindeki II. Mahmud Türbesi hazîresinde medfun bulunan Ahmet Eyüp Paşa’ya ait kabir taşı
Hüve’l Hayyü’l Bâkî
Efahim-i müşiran-ı Askeriyyeden olub
tedbir ve fazilet ve besalet ve şecaat
bulunduğu muharebatın kâfesinde
galibiyyet ile temeyyüz olmuş iken pençe-i
ecele teslim-i gerden-i itaat eylemiş
olan kumandan-ı meşhur Ahmed Eyüb
Paşanın ruhiyçün El-Fatiha
Sene 1310Osmanlıca Kabir Taşı

Osmanlıca Kabir Taşı: Divanyolu üzerindeki II. Mahmud Türbesi hazîresinde medfun bulunan Hüseyin Paşa’ya ait kabir taşı

Küllü nefsin zaikatü’l-mevt
Umur-u Hariciyye nazırı
devletlû Said Paşa
hazretlerinin pederi ve Süleymaniye
Hanedan-ı Kadiminden ve mir-i miran-ı
kiramdan Hüseyin Paşa
merhumun ruh-u şerifiyçün
El Fatiha
Sene 1304
Fi 12 şevval

Küllü nefsin zaikatü’l-mevt: "Her canlı ölümü tadacaktır"


Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: III. Ahmet Çeşme Kitabesi
Tarihi Sultan Ahmed’in cari lüleden
Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmed’e eyle dua

Kitabenin ebced değeri inşa edildiği tarih olan H.1141 yılını veriyor.


Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Halet Efendi kütüphanesi
Halet Efendi kütüphanesi Galata Mevlevihanesinin külliyesindedir.

Ey vakf-ı ser hâlim olan Mevlana
Halet yoluna canını vakf etse seza
Mecmua-i isyanımı setr etmek içün
Etti keremin üstüne bir kubbe bina

Osmanlıca Tren Bileti

Osmanlıca Tren Bileti

Anadolu Osmanlı Demiryolu
ikinci mevki
Haydarpaşa'dan Bostacı'ya
veyahud
Bostancı'dan Hayadarpaşa'ya
5

Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi


Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi
Osmanlıca Saha Çalışması: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi kitabesi

Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, Sahaflar çarşısı, Kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, Divan Yolu, ve II. Mahmut Türbesi Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

Kazay-ı mübremi tedbir ile tağyir mümkün mü?
O tirin defi kabil mi ki ramidir kaza kavsı
Ziyaret eden ehibba desün fevtiçün tarih
Veduda Mustafa Paşa’ya ihsan eyle firdevsi

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
Osmanlıca Saha Çalışması: II. Mahmut Türbesi haziresindeki Mustafa Sadrettin Paşa’ya ait Kabir Taşı

Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, Sahaflar çarşısı, Kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, Divan Yolu, ve II. Mahmut Türbesi Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

Müşiran-ı
izamdan
Moralı
merhum
Tosun Paşazade
Erkan-ı Harbiyye feriki Mustafa
Sadrettin Paşanın kabridir
Bihürmeti’s-seyyidina el-fatiha
Tarihi veladeti sene 1266 fi
Tarihi vefatı sene 1328 fi 9 HaziranOsmanlıca Yapı Kitabesi: Sultan Ahmet Camii

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Sultan Ahmet Camii Kitabesi
Sultan Ahmet Camii’nin At meydanına açılan kapısının yanındaki kitabe.

Hayr eden dâr-ı nâim içre ebedi mesrur ola
Yazılıp amali deftere mestur ola
Camii Han Ahmed baniin ali meşrebi
Hazreti mimar başı ahiri mamur ola
Kim Muhammed der onun nam-ı ve ali himmeti
Etti bu rana binayı haşre dek meşhur ola
Olmamıştır dahi olmaz böyle ali bina
Bir eser konmuşdur ki dem be dem mezkur olaOsmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi


Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi

Türk dostu Pierre Loti'nin İstanbul'da Kaldığı Ev
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, Sahaflar çarşısı, Kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, ve Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

Türklerin saadet ve felaket zamanlarında necib ve sadık dostu Fransa encümen-i danişi
azasından Piyer Loti 1328 tarihinde bu evde ikamet etmiştir.
1910

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Türk Ocağı Haziresinde Kabir Taşı

Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, Sahaflar çarşısı, Kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, ve Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım


Bağdad’ın çadırcı ailesinin
Güzide evladı Süleyman Bey ameliyat-ı cerrahiye neticesinde
Henüz onsekiz yaşında iken İsviçre’de irtihal etti
Zairinden fatiha niyaz eyler
Sene 1337 Kanuni sani

9 Temmuz 2012 Pazartesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi (Konya)

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Selçuklu dönemi Konya Sille meydanında bulunan hamamın celî ta‘lîk kitabesi
SİLLE AK HAMAM ÇARŞI HAMAMI (HACI AĞA ZADELER HAMAMI)

Mâşâallâh - Bârekallâh
Ne sanâyi‘le bu hamâm-ı zehi  inşâ itdi - Dede Zâde Ali Usta azimle bünyâd 
Hacı Ali Ağa Zâdeler’in âsârlarıdır - Çeşmden  ide Hakk hıfzını her dem îcâd 
Tam binüçyüzdokuzunda bu câ  oldu tekmîl - Şerefi, şöhreti günden güne olsun müzdâd

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Çeşme Kitabesi Zonguldak Ereğli
Sahib'ül hayrât
İçenlere âfiyet
yaptırana rahmet